Foment lector en l’aula de valencià per a persones adultes: una experiència

  • Mònica Richart García Ajuntament de València
Paraules clau: foment lector, ensenyament de persones adultes, competència lingüística, competència comunicativa, valencià com a segona llengua, valencià per a persones adultes, MECRL

Resum

Aquest treball d’investigació va nàixer de la pràctica docent de l’autora al centre d’idiomes Carles Salvador (València), en què es va percebre una manca claríssima d’hàbit lector en valencià de l’alumnat. La investigació va consistir en el disseny d’un pla de foment lector per a alumnat adult de valencià de nivell B1 i l’estudi de la correlació entre l’aplicació del pla i la millora de les competències lingüístiques i comunicatives de l’alumnat. S’hi ofereix una revisió bibliogràfica sobre foment lector i ensenyament d’adults, amb menció especial al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: no oblidem que la investigació va tindre lloc just l’any en què les proves de la JQCV comencen a adaptar-s’hi, un factor que afecta plenament a l’ensenyament de valencià a persones adultes. A continuació, s’hi explica el disseny de la investigació i l’anàlisi de les dades. Finalment, les conclusions assenyalen, efectivament, la necessitat de seguir investigant en el foment lector com a element clau per a la millora de la competència lingüística de l’alumnat de valencià.

Data de publicació
2023-02-08
Secció
Documents, experiències, propostes i informes