«Lo temps de la tribulació». Una lectura del Sl 9 segons Corella

  • Antoni López Quiles Universitat de València
Paraules clau: Roís de Corella, Salteri, modernització de la llengua, conversos, objectius de traducció, clàssics valencians, literatura religiosa

Resum

Anàlisi detallada del sentit de les traduccions corellanes, ara en el Sl 9, amb fixació del text i repàs mi-nuciós de les seues solucions, en especial pel que fa a les glosses. En contrast amb el text original de la Vulgata i de la modernització de Daniel Vives, l’estudi aspira a conéixer la finalitat amb què escriu, el sentit de les glosses que hi incorpora, el treball de millora de comprensió del text respecte de la versió vivesiana, la proposta de modernització lèxica i sintàctica, la coherència de les seues opcions, el domini del text complet i el caràcter sistemàtic de les tries lèxiques que fa.

Data de publicació
2015-02-17