El valencià modern

Antecedents, formació, assoliments, propostes de millora i aplicacions socials

  • Taula de Filologia Valenciana
Paraules clau: normativa, criteris de la normativa, història de la llengua, sociolingüística, planificación lingüística, didàctica de la llengua, evolució de les llengües, valencià

Resum

La primera finalitat del treball és descriure com ha evolucionat el valencià culte entre la Renaixença i l’actualitat. La causa de l’estudi és la necessitat de rectificar la concepció predominant, que té poc en compte els factors següents: valors positius de la Renaixença i regionalisme del Noucentisme de Catalunya (§1.2); el model lingüístic identificador i assimilable de Sanchis (1950) i la separació progressiva de l’editorial Torre, que culmina en el model hegemònic dels sixanta i els setanta (§1.3); factors sociolingüístics que supediten el valencianisme a la política espanyola (§1.4); la recuperació del fil de la Renaixença a partir de 1984 (§1.5); i característiques poc positives del català noucentista (§1.6–§1.8). La interpretació del passat (§1) desemboca en els objectius que convindria assolir en el futur (§2). Els objectius estan distribuïts en quatre nivells: objectius finals (§2.1), naturalesa del valencià (§2.2), objectius a termini mitjà (§2.3) i objectius en l’ensenyament del valencià (§2.4).

Data de publicació
2011-12-30