De la categoria a l’oració. Principis elementals de la sintaxi.

Paraules clau: sintaxi, categoria gramatical, nucli sintàctic, modificador, subordinació, coordinació, construcció, oració

Resum

El present treball pretén oferir una alternativa a la teoria sintàctica actual. Després d’explicar la causa del treball i la finalitat (§1), analitzem la connexió de la sintaxi amb el món físic (§2). Tot seguit, reduïm les categories de huit a quatre (§3): el nom, l’adjectiu, el verb i la preposició. A continuació, definim els dos conceptes bàsics de la construcció, que són el nucli i el modificador, i tractem els dos modificadors del nom: els quantitatius i els qualificatius (§4). Seguint avant, estudiem els conceptes de preposició i nexe i les dos relacions sintàctiques, que són la subordinació i la coordinació (§5). Després, passem a les construccions derivades, que són una manifestació de la recursivitat (§6). En l’apartat següent, definim el concepte d’oració, que és bàsicament un subjecte predicat (§7). L’últim pas en la teoria són els modifica­dors predicatius, que són els circumstancials, l’atributiu i l’objecte (§8). Finalment, proposem un mètode alternatiu d’anàlisi d’oracions (§9) i tanquem el treball amb les conclusions (§10).

Data de publicació
2019-04-25