El valencià de la Plana dins del valencià general

Paraules clau: valencià, dialectologia, variació lingüística, variacions lingüístiques geogràfiques, variació diatòpica, valencià general, tortosí

Resum

Este assaig sobre el valencià de la Plana pretén acostar el lector a la realitat lingüística de la comarca his­tòrica de la Plana de Borriana-Castelló. Una bona part dels estudis sobre els parlars valencians mostren una visió hiperfragmentada de la realitat lingüística valenciana. En este treball, volem mostrar que, amb alguns matisos, el valencià és un conjunt de parlars on destaca l’homogeneïtat sobre l’heterogeneïtat dels trets fonamentals. Per una altra banda, sol ser normal que el valencià (general) i el valencià del nord (al costat del tortosí) siguen tractats com a blocs dialectals molt diferents. De fet, popularment se sol atribuir l’adjectiu acatalanat al valencià septentrional dels Ports i el Maestrat encara que, des del punt de vista lingüístic, seria més just dir que el tortosí és un parlar avalencianat o bé que forma part del conjunt dialectal valencià. Al final d’este assaig destacarem el valor del valencià general com a realitat lingüística supradialectal que unix tots els parlars valencians, reflex de la història compartida del poble valencià i la consciència de correcció lingüística que hi ha darrere d’eixa homogeneïtat dels parlars valencians.

Data de publicació
2019-04-25