Les aportacions del Diccionari normatiu valencià

  • Felip Gumbau Morera IES José Vilaplana, Vinaròs
Paraules clau: normativa lingüística, modalitats de la llengua, diccionari normatiu, principi de simetria, coordinació, alternativa

Resum

El present treball mira d’analitzar amb serenitat i rigor les aportacions lingüístiques i socials del Diccionari normatiu valencià (DNV) amb motiu de la seua recent publicació virtual. Després de la justificació (§1), es tracten dos qüestions prèvies: explicar per què és necessari un diccionari normatiu valencià (§2) i analitzar el nostre sistema normatiu, que és compost naturalment de modalitats, però que per ara té anomalies (§3). Tot seguit (§4), ve la classificació d’una mostra representativa de les entrades i accepcions del DNV que no apareixen en el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC). L’apartat següent (§5) és una valoració de les aportacions del DNV, la majoria de les quals són justificades, imprescindibles i positives. Finalment, l’últim apartat proposa solucions pràctiques i necessàries per a les limitacions del model normatiu actual (§6).

Data de publicació
2016-03-04