Alguns canvis intergeneracionals en el valencià de la Plana Baixa

  • Josep Saborit Vilar Centre de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado. Castelló
Paraules clau: valencià, actituds lingüístiques, interferències lingüístiques, normativa lingüística, canvi lingüístic generacional

Resum

L’objectiu del nostre treball ha sigut aprofundir, no ja en l’anàlisi de l’estadi dialectal rebut dels parlants tradicionals de la Plana meridional, sinó, més aïna, en l’estudi dels processos de canvi generacional que afecten la fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic; també dels diversos factors implicats en eixos canvis: les tendències pròpies del valencià, la influència del castellà i també, amb especial atenció, l’influx de la llengua normativa. Volem valorar, amb dades empíriques, quin paper ha tingut la llengua culta vehiculada per via escolar i als mitjans de comunicació en l’evolució del valencià de les noves generacions. En concret, havem analitzat quines aportacions ha fet la normativa i com actua enfront dels fenòmens lingüístics empobridors associats amb el castellà que havien estat absents en la parla de les generacions que no havien rebut cap ensenyament acadèmic del valencià.

Data de publicació
2011-12-30