Sant Vicent com a argument. Escorihuela i la recerca de la llengua culta a finals del XVIII

  • Antoni López Quiles Universitat de València
Paraules clau: poesia valenciana, segle XVIII, dignificació lingüística, hagiografia, sant Vicent Ferrer, llengua culta, història del valencià

Resum

Joan Baptista Escorihuela és un poeta del segle XVIII amb una obra certament copiosa, destinada a fomentar el coneixement i l’ús de la llengua entre el públic lector valencià. La seua primera opció per la producció de caràcter popular no li nega la possibilitat de treballar per aconseguir una llengua digna i culta, que ell reivindica explícitament. La composició de la «Canzó Real», homenatge a sant Vicent, al País i a la llengua, respon a un projecte ambiciós de dignificació de la llengua i ho fa mitjançant el recurs a un model compositiu vigent llavors en Europa i amb un model de llengua que combine la necessària comprensibilitat amb una tria lèxica y unes propostes sintàctiques cultes, projecte en què reïx.

Data de publicació
2012-12-30